REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ TELPARK§ 1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady funkcjonowania Aplikacji oraz zasady i sposób świadczenia za jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną, przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android lub iOS.


§ 2 Definicje

Niżej wymienione pojęcia użyte w Regulaminie należy rozumieć następująco:
1) Administrator danych osobowych – Multic Technology sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legionów 28-30 43-300 Bielsko-Biała;
2) Aplikacja - program komputerowy o nazwie zarejestrowanej Telpark należący do Multic przeznaczony do instalowania przez Użytkownika na urządzeniach przenośnych (np. telefon komórkowy, tablet), za pośrednictwem którego Użytkownik może sterować automatyką parkingów wyposażonych w System Telpark Premium, jeżeli Administrator Parkingu wprowadził numer telefonu Użytkownika do Systemu i uprawnił go do użytkowania poprzez wprowadzenie tego numeru na białą listę lub poprzez nadanie abonamentu;
3) System Telpark Premium dalej System - jest programem informatycznym umieszczonym na serwerach Administratora Systemu, do którego Administrator Parkingu ma dostęp poprzez przeglądarkę internetową, poprzez sieć internet;
4) Administrator Parkingu - osoba, lub firma, która otrzymała dostęp do systemu od Administratora Systemu, celem sterowania urządzeniami zainstalowanymi na terenie jego parkingu;
5) Dane do logowania – dane, za pomocą których Użytkownik loguje się do Konta aplikacji t.j. numer telefonu oraz hasło;
6) Administrator Systemu – pracownik lub zespół pracowników Multic oddelegowani do zarządzania Systemem Telpark Premium;
7) Multic – Multic Technology sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legionów 28-30 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000359954, NIP: 547-212-28-94, REGON: 241600041;
8) Konto – konto założone przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, zawierające numer telefonu oraz hasło Użytkownika;
9) Reklamacja - wystąpienie Użytkownika skierowane do Multic, w którym Użytkownik zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Multic dotyczące Aplikacji;
10) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – świadczenie usługi bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.);
11) Usługi - usługi świadczone przez Multic drogą elektroniczną przy pomocy Aplikacji;
12) Użytkownik - osoba fizyczna będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do Aplikacji;
13) Regulamin – niniejszy regulamin aplikacji mobilnej Telpark.


§ 3 Korzystanie z Aplikacji

1. Właścicielem oraz podmiotem zarządzającym Aplikacją jest Multic.
2. Aplikacja to oprogramowanie, którego celem jest udostępnienie Użytkownikowi możliwości sprawnego sterowania automatyką parkingową.
3. Dla korzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
4. Dla prawidłowego i efektywnego wykorzystywania Aplikacji mobilnej, niezbędnym jest korzystanie przez Użytkownika co najmniej z urządzenia opartego o system operacyjny Android 4.0.3 i nowszego, lub iOS 12.1.1 i nowszego.
5. Aplikację mobilną można pobrać korzystając z internetowych sklepów Google Play oraz App Store.
6. Usługa sterowania automatyką parkingową w ramach aplikacji mobilnej Telpark jest nieodpłatna dla Użytkownika, a dostęp do niej odbywa się poprzez dane urządzenie mobilne.
7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi. Multic nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji.
8. Multic nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy.
9. Multic nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie lub nienależyte działanie Aplikacji mobilnej na urządzeniu niespełniającym wymagań technicznych.
10. Multic nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Administratorów Parkingów.


§ 4 Przebieg procesu rejestracji

1. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Aplikacji mobilnej, której skutkiem jest założenie Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Użytkownik rejestrując się w Aplikacji wyraża ponadto zgodę na:


§ 5 Zasady funkcjonowania Aplikacji

1. Założenie Konta wymaga od Użytkownika podania numeru telefonu oraz hasła.
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć aplikację z urządzenia mobilnego. Usunięcie Aplikacji nie jest jednoznaczne z usunięciem konta, zawierającego numer telefonu Użytkownika. Aby usunąć konto Użytkownika, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem Parkingu i na zasadach opartych w Systemie, a szczególnie na zasadach obowiązujących na danym parkingu ustalonych przez Administratora Parkingu, Użytkownik może usunąć swoje Konto. Usunięcie Aplikacji jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług aplikacji mobilnej Telpark drogą elektroniczną, jednak nie rozwiązuje umowy zawartej z Użytkownika z Administratorem Parkingu lub z Administratorem Systemu.
3. Użytkownik może w każdej chwili odinstalować Aplikację z urządzenia mobilnego, przy czym deinstalacja Aplikacji nie jest równoznaczna z usunięciem Konta.
4. Usługi świadczone przez Aplikację świadczone są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
5. W stosunku do dostępności określonej w ust. 4 powyżej wyjątek stanowić mogą awarie, które ograniczają dostęp Użytkowników do Aplikacji.


§ 6 Prawa własności intelektualnej

1. Wszystkie prawa, łącznie z prawami autorskimi, dotyczącymi zawartości Aplikacji są własnością Multic.
2. Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone w Aplikacji mobilnej są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi należącymi do Multic.


§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Multic Technology sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legionów 28-30 43-300 Bielsko-Biała.
2. Administrator danych osobowych przetwarza dane Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia Usług.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Administrator danych osobowych ponadto informuje Użytkownika, że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych Użytkownika, ich poprawiania, jak również cofnięcia udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)


§ 8 Reklamacje oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Użytkownik jest uprawniony do składania Multic reklamacji dotyczących świadczonych Usług.
2. Użytkownik może składać Reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji w formie elektronicznej - na adres serwis@multic.pl.
3. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji przez Multic Użytkownik powinien przedstawić w Reklamacji opis stanu faktycznego sprawy, zastrzeżenie (zastrzeżenia) dotyczące usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, jak również wskazać, czego Użytkownik domaga się od Multic.
4. Multic zastrzega, iż wszelkie nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania parkingu oraz opłat z tym związanych, obarczają Administratora Parkingu, a nie Multic.


§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.
2. Regulamin jest dostępny w Aplikacji oraz na stronie www.telpark.pl/polityka-prywatnosci.
3. Multic zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie w aktualizacji Aplikacji mobilnej oraz na stronie www.telpark.pl/polityka-prywatnosci.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa